ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • ว่าง

  ว่าง

  ปลัดเทศบาลตำบลวังไทร
  • นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังไทรและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0864696169

สำนักปลัดเทศบาล

 • ว่าง

  ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัด
  • นายผดุงศักดิ์ ปาทา

   นายผดุงศักดิ์ ปาทา

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด 083-9657918
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • นายพิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์

   นายพิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 064-4584591
  • นางสาวธัญวรัตน์ ทองไพลิน

   นางสาวธัญวรัตน์ ทองไพลิน

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง 061-9659915
  • ว่าง

   ว่าง

   นิติกร
  • นางอนันท์จันทรา คชินทร์เพนเทศ

   นางอนันท์จันทรา คชินทร์เพนเทศ

   นักพัฒนาชุมชน 064-9242692
  • ว่าง

   ว่าง

   นักจัดการงานทั่วไป
  • ว่าง

   ว่าง

   นักทรัพยากรบุคคล
  • นายระพิน วันเปรี่ยงทา

   นายระพิน วันเปรี่ยงทา

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 098-6468981
  • นางสาวพิชญาณี ฉิมงาม

   นางสาวพิชญาณี ฉิมงาม

   เจ้าพนักงานธุรการ 089-2805572
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 • นางสาวสมจิตร เปียสูงเนิน

  นางสาวสมจิตร เปียสูงเนิน

  ผู้อำนวยการกองคลัง 081-5791980
  • นางสาวมยุรี จันทร์หอม

   นางสาวมยุรี จันทร์หอม

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 089-5854301

  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการคลัง
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการพัสดุ
  • นางพรทิภา พรอินทร์

   นางพรทิภา พรอินทร์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 081-3174263
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นายพิเชษฐ์ นามเวช

   นายพิเชษฐ์ นามเวช

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 085-3054160
  • นายบุญมี มีเพียร

   นายบุญมี มีเพียร

   เจ้าพนักงานพัสดุ 081-2642575
  • .

   .

   เจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายอรรถชา นอกกระโทก

  นายอรรถชา นอกกระโทก

  ผู้อำนวยการกองช่าง 061-8945195
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • นายอดิศร พร้อมสันเทียะ

    นายอดิศร พร้อมสันเทียะ

    นายช่างโยธา 080-4778820
   • ว่าง

    ว่าง

    นายช่างโยธา
   • ว่าง

    ว่าง

    นายช่างโยธา

กองการศึกษา

 • ว่าง

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
   • นางสาวพิมพ์ประภา หมีทอง

    นางสาวพิมพ์ประภา หมีทอง

    นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 087-3631164
   • ว่าง

    ว่าง

    ครู คศ.1
   • ว่าง

    ว่าง

    ครูผู้ดูแลเด็ก
   • ว่าง

    ว่าง

    ครูผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ว่าง

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ว่าง

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • ว่าง

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา