วิสัยทัศน์ (Vision)

 

"โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมต้องรักษา การศึกษาก้าวไกล

ห่วงใยคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงการจัดการ"

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

1. จัดให้มีการก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

2. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (สนับสนุน อปพร.และตำรวจชุมชน)

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้และข่าวสาร และการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. ให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง

7. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

8. ส่งเสริมการจัดการบริหารรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา