- ลักษณะที่ตั้ง

         ทำเลที่ตั้งตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลวังไทร ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 กำหนดเขตตำบลวังไทร ในท้องที่อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองห้วยยาง บริเวณพิกัด QS 713285 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงจุดตัดถนนลาดยาง บริเวณพิกัด QS 740298  ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือถึงยอดเขายายเที่ยง บริเวณพิกัด QS 747350 ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามสันเขายายเที่ยง ถึงยอดเขาน้ำโดด สิ้นสุดบริเวณพิกัด QS 823283 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร

         ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลคลองม่วง  อำเภอปากช่อง  และตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากยอดเขาน้ำโดด บริเวณพิกัด QS 823283 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันเขาน้ำโดด บริเวณพิกัด QS 847287 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตัดกับถนนลูกรัง บริเวณพิกัด QS 849245 ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนลูกรังตัดกับคลองกะโตวา สิ้นสุดบริเวณพิกัด QS 833228 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8.5 กิโลเมตร

         ทิศใต้  ติดต่อตำบลคลองม่วง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังตัดกับคลองกะโตวา บริเวณพิกัด QS 833228 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนลูกรัง ตัดผ่านห้วยหินดาด บริเวณพิกัด QS 788234 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงห้วยยาง บริเวณพิกัด QS 765213 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงถนนลาดยางตัดกับคลองห้วยยาง บริเวณพิกัด QS 736224 ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามถนนลาดยางถึงสะพานข้ามคลองห้วยยาง สิ้นสุดบริเวณพิกัด QS 733211 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร 

         ทิศตะวันตก    ติดต่อตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองห้วยยาง บริเวณพิกัด QS 733211 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางคลองห้วยยาง ถึงสะพานข้ามคลองห้วยยาง บ้านคลองยางใต้ สิ้นสุดบริเวณพิกัด QS 713285 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร

         โดยตำบลวังไทร อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศเหนือประมาณ 85 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร

 

- สภาพภูมิประเทศของตำบลวังไทร

         ตำบลวังไทรมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา  สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเทียบจากที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลวังไทรประมาณ 350 เมตร ซึ่งมีภูเขา 3 ลูก คือ เขาน้ำโดด, เขาตาอู่, เขายายเที่ยง  มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 5,000 ไร่ และมีลำคลอง 2 สาย คือ คลองหินลับ, คลองยาง ไหลผ่านหมู่บ้านในตำบล 

 

- สภาพภูมิอากาศของตำบลวังไทร

         ตำบลวังไทรมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ได้รับอิทธิพลลมหนาวจากประเทศจีน และได้รับอิทธิพลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฤดู

                  1.  ฤดูร้อน     ประมาณช่วงเดือน  มีนาคม - มิถุนายน

                  2.  ฤดูฝน       ประมาณช่วงเดือน  กรกฎาคม - ตุลาคม

                  3.  ฤดูหนาว   ประมาณช่วงเดือน  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

              

-  เขตปกครอง    แบ่งออกเป็น 18 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่  1 บ้านหินเพิง                  นายสมชาย  พรอินทร์             ผู้ใหญ่บ้าน             

หมู่ที่  2  บ้านวังไทร                  นายเกรียงศักดิ์  สุขดี              ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่  3  บ้านซับน้อย                นายเกรียงศักดิ์  คัมภิรานนท์     กำนันตำบลวังไทร

หมู่ที่  4  บ้านหนองแก               นายประทีป  กรังสูงเนิน           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านหินดาด                 นายสุรพล  มาลัย                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6  บ้านป่าตะเคียน             นายสันติชัย  ทิมะเสถียร          ผู้ใหญ่บ้าน     

หมู่ที่  7  บ้านกุดโง้ง                  นายประสิทธิ์  กาฬสินธุ์           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านคลองหินปูน           นายธนพล  ธาระพุทธ             ผู้ใหญ่บ้าน        

หมู่ที่  9  บ้านมะค่าโพรง             นายประจวบ  หาญสูงเนิน        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  10  บ้านมอทรายทอง        นายชมภู  มาน้ำเที่ยง              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  11  บ้านหินเพิงเหนือ         นายบุญญฤทธิ์  ดีจันทึก           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  12  บ้านป่าอ้อย                นายวีระพล  ดู่ผลัด                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  13  บ้านเขาน้อย               นายยงยศ  ปากหวาน              ผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่  14  บ้านภูไทพัฒนา           นายประเสริฐ  พิริ                  ผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่  15  บ้านตะลุกแจง             นางสาวรัชญ์ชนิภา วรานนท์เมธีชัย      ผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่  16  บ้านภูเงิน                   นายอาคม  แผงนอก              ผู้ใหญ่บ้าน     

หมู่ที่  17  บ้านหนองไผ่พัฒนา      นางพัชรินทร์  เรืองผล            ผู้ใหญ่บ้าน        

หมู่ที่  18  บ้านคลองหินลับ          นายไพศาล  ปาทา                ผู้ใหญ่บ้าน 

 

- เนื้อที่

         ตำบลวังไทร มีเนื้อที่ประมาณ 134.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 83,692 ไร่  โดยมีเนื้อที่กว่า 80% ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่น้อยหน่า, ไร่ข้าวโพด, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ไร่พริก, สวนมะม่วง และมีการเลี้ยงวัวนม 200 กว่าครัวเรือน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา