คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไทร

 • นายชื้น มีเที่ยง

  นายชื้น มีเที่ยง

  นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 082-1511737
  • นายรชต เบียดนอก

   นายรชต เบียดนอก

   รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 098-7216066
   • นายภาคิไนย มีเที่ยง

    นายภาคิไนย มีเที่ยง

    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 084-1282331
  • นายสมโพชน์ พลจันทึก

   นายสมโพชน์ พลจันทึก

   รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 063-2603924
   • นางสาวปริศนา มีเที่ยง

    นางสาวปริศนา มีเที่ยง

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังไทร 098-7431598

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไทร 

 • นายประสิทธิ์ งอนสันเทียะ

  นายประสิทธิ์ งอนสันเทียะ

  ประธานสภาเทศบาล 089-9476020
  • นายสมหมาย กาสสกุล

   นายสมหมาย กาสสกุล

   รองประธานสภาเทศบาล 086-2574468
   • นางบุบผา หาญสูงเนิน

    นางบุบผา หาญสูงเนิน

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 098-1075256
    • นายสมชาย ศรีโคกกรวด

     นายสมชาย ศรีโคกกรวด

     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 065-8633336
   • นายกิตติพันธุ์ ไขแข

    นายกิตติพันธุ์ ไขแข

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 093-1036442
    • นายสนั่น แดงจันทึก

     นายสนั่น แดงจันทึก

     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 086-2623958
   • นางสุทัศน์ ซอสูงเนิน

    นางสุทัศน์ ซอสูงเนิน

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 065-4095816
    • นายประสิทธิ์ ประสาทสงค์

     นายประสิทธิ์ ประสาทสงค์

     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 090-2346843
   • นายสมควร เรืองผล

    นายสมควร เรืองผล

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 084-3299415
    • นายสมคิด เบาสันเทียะ

     นายสมคิด เบาสันเทียะ

     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 065-0975107
   • นายประภาส ชัยยะ

    นายประภาส ชัยยะ

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 087-2419722
    • นายสมหมาย กาสสกุล

     นายสมหมาย กาสสกุล

     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 086-2574468
   • นายสยาม ฉิมทิม

    นายสยาม ฉิมทิม

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 087-2498703
    • นายประสิทธิ์ งอนสันเทียะ

     นายประสิทธิ์ งอนสันเทียะ

     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 089-9476020

 

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1นายประสิทธิ์ งอนสันเทียะประธานสภาเทศบาลฯ276 ม.10 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา089-9476020
2นายสมหมาย กาสสกุลรองประธานสภาเทศบาลฯ396 ม.12 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา086-2574468
3นางบุบผา หาญสูงเนินสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 16/1 ม.9 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา098-1075256
4นายกิตติพันธุ์ ไขแขสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 131/1 ม.1 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา093-1036442
5นางสุทัศน์ ซอสูงเนินสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1206 ม.16 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา065-3419732
6นายสนั่น แดงจันทึกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1182 ม.1 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา086-2623958
7นายสมชาย ศรีโคกกรวดสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 132 ม.4 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา095-6632340
8นายสยาม ฉิมทิมสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2320 ม.17 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา087-2498703
9นายสมควร เรืองผลสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2313 ม.17 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา084-3299415
10นายสมคิด เบาสันเทียะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2479/7 ม.17 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา065-0975107
12นายประภาศ ชัยยะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 272/1 ม.5 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา087-2419722
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

 ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • ว่าง

  ว่าง

  ปลัดเทศบาลตำบลวังไทร
  • นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   นายดำรงค์รักษ์ กิจปานนท์

   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังไทรและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0864696169

 

 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page