การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง Training Roadmap) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง

การจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลวังไทร

34664
34661
24123302122350816266340193488995344781046663n
23978709522350807599674393781459461199521633n
24218535722350861433002347430524632568589590n
2415720392235078023301046802902087486766493n
24156554722350828233005665220957563749001781n
241179519223508214330063426820591480436286n

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา