ITA ประจำปี 2567

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ   ข้อมูล หมายเหตุ
o1  โครงสร้าง  
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
o3  อำนาจหน้าที่  
o4  ข้อมูลการติดต่อ  
o5  ข่าวประชาสัมพันธ์  
o6  Q&A  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ  ข้อมูล หมายเหตุ
o7  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
o13  E-Service  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o19  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o21  การขับเคลื่อนจริยธรรม  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o23  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  
o27  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page